مجتمع تولید مواد دفع آفات نباتی جنوب شرق تنها دارنده نشان استاندارد کود شیمیایی در ایران

تاثیر کود های ارگانیک بر روی محصولات کشاورزی

کود ارگانیک هومی فرت:
هومی فرت از کنسانتره خالص و مرغوب کود مرغی شرکت سیمرغ تشکیل شده که با عناصر اصلی مورد نیاز گیاه شامل ازت ، فسفر و پتاسیم از بهترین نوع منابع آنها به شکل سولفات آمونیوم ، سولفات فسفات و سولفات پتاسیم محلول در آب غنی شده که علاوه بر تأمین متعادل عناصر اصلی فوق به صورت 5-5-5 با همراه داشتن گوگرد ترکیبی باعث کاستن قلیاییت و شوری خاک شده و عناصر ریز مغذی آهن ، روی و مس همراه خود را تا حد زیادی قابل جذب می نماید. جالب توجه این است که جهت تأمین ازت این ترکیبات از کود اوره که موجب افزایش قلیاییت خاک می گردد استفاده نشده است. هومی فرت علاوه بر تأمین عناصر غذایی اصلی و ریز مغذی ها با داشتن کنسانتره مرغوب مرغی و جذب بسیار مناسب آب آبیاری قادر خواهد بود در مناطق کم آب با ذخیره سازی آب و آزاد سازی تدریجی آن در بهبود شرائط مناسب آبیاری نیز مفید باشد. علاوه بر این هومی فرت به لحاظ دارا بودن مواد آلی موجب کاهش سختی و سله خاک شده و شرائط مناسب تر رشد ریشه را فراهم می سازد.